Privacy Reglement Nederlandse Collie Club

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) van toepassing

‘Nederlandse Collie Club’

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

secretaris@nederlandsecollieclub.nl

www.nederlandsecollieclub.nl

H. ten Hove is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’.
Hij is te bereiken via ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken.
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-        Voor- en achternaam

-        Adresgegevens

-        Telefoonnummer

-        E-mailadres

-        Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl , dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
Geautomatiseerde besluitvorming.
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden.
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Vereniging ‘Nederlandse Collie Club’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl


Aan de leden van de Nederlandse Collie Club.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Ook onze vereniging krijgt hiermee te maken omdat ook wij persoonsgegevens vastleggen van onze leden. De persoonsgegevens die de Nederlandse Collie Club vast legt zijn minimaal en voornamelijk bedoelt om met u te kunnen communiceren. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld uw, naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres aan ons doorgegeven.In bovenstaande tekst kunt u meer lezen over de AGV, om welke gegevens het bij de Nederlandse Collie Club gaat en in onderstaand formulier kunt u ons toestemming geven deze gegevens, die al ons ons bezit zijn ook te behouden. Wij zijn verplicht om deze toestemming/privacyverklaring aan u te vragen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen het onderstaande e-mail adres.

Met vriendelijke groet, Ledenadministratie Nederlandse Collie Club ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl

Hierbij geef ik toestemming aan de Nederlandse Collie Club om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring.